Leo Lionni – Pezzettino (İnceleme)

Pezzettino … Nitelikli çocuk edebiyatı eserleri, çocuklara düşünme sorumluluğu veren, onların duyuları ve duygularını eğiten, dünyaya karşı duyarlı kılan eserlerdir. Çocukların kavram tasarımı sürecine de katkı sağlayan bu eserler ileride onların demokratik bir yaşama bilincine kavuşmasını sağlayacaktır. Bu sebeple çocukların erken yaştan itibaren Pezzettino gibi nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle karşılaşması çok önemlidir. Çünkü özellikle doğumdan sonraki ilk iki yıl daha sonraları aylar ya da yıllar süren değişikliklerin çok hızlı olduğu ve çocuğun bir birey olarak benliğini oluşturmaya başladığı dönemdir (Öztürk Ertem, 2008:812). Çocuğun bu dönemi ilerideki yaşamı için de oldukça belirleyicidir. Bu noktada Leo Lionni ’nin Pezzettino’su hem bu yaşlarda çocukların okuması gereken değişik boyutlardaki kitap ihtiyacını gideren, kaliteli ve parlak kağıda resimleri derinlikli bircimde basılmış, aileler tarafından defalarca okunduğunda bile yıpranmayacak, ilgi çekici kapağa sahip bir kitaptır.

SAYFA DÜZENİ VE RESİMLER

Sayfa düzeni resimler deki boşluklara ya da beyaz yerlere yazıların eklemlenmesiyle sağlanmış ve bütüncül bir yaklaşım güdülmüştür. Harfler okulöncesi dönem çocuğunun ihtiyaçlarına uygun olarak 20 – 24 punto aralığındadır. Resimler yer yer somut dünya gerçekliğini değiştiren ve çocukta yeni başlamış olan sembolik düşünme evresini devindiren bir yapıdadır. Böylece çocukların düşünme becerilerine de olumlu katkıda bulunmuştur.

Leo Lionni - Pezzettino (İnceleme) | Pezzettino Yazı İçi

Pezzettino , eksik olan bölümünü arayan bir parçacığın öyküsünü anlatmaktadır. Parçacık en sonunda aradığı şeyin kendi olduğunu öğrenecek, bunu bulmak için insanlarla iletişim kurması gerektiği gerçeğini okura sezdirecektir. Parçacık, çocuk okurun benlik algısının gelişiminde doğru iletiler barındıran devingen karaktere sahip bir başkahramanın olduğu, çocuğun anlam evrenine uygun dil ve anlatıma sahip bir eserdir.

Ailelerin ve kitle iletişim araçlarının da yönlendirmesiyle doğru bir yaklaşımla 6 aylıktan 2 yaşına kadar kitapla tanışma evresini yaşayan çocuk, 2-4 yaş arasında kitapla arkadaşlık kurmayı öğrenecek ve 4-6 yaşından itibaren de okuma sevgisi kazanacaktır (Sever, 2008:24). 1910 doğumlu Leo Lionni’nin Pezettino’su da tam olarak çocukların kitabı sevmeye çalıştığı 4- 6 yaş döneminde ya da kitaplarla tanıştığı 2 yaşından itibaren mutlaka okunması gereken bir eserdir.

KAYNAKÇA

Aslan Canan (2006) Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi.

Sedat Sever (2008) Çocuk ve Edebiyat, Tudem Yayımları, Ankara.

Bu girdi, Ankara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sedat SEVER’in Türkçe Eğitimi Doktora programında yürütmüş olduğu Öğretici ve Yazınsal Metin İncelemeleri dersi için hazırlamış olduğum incelemenin sonuç bölümüdür. Bu dersten çıkardığım sonuç puanlama sistemini de değiştirmem gerektiğidir ama onu da zaman bulunca yaparım artık sevgili okur. 

Yorum yaz!